اسناد قانونی

1-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

2- قانون برنامه و بودجه

3- سند چشم‌انداز بيست‌ساله

4-  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

5- قانون بودجه سال 1396 کل کشور

6- قانون بودجه سال 1395 کل کشور

7- قانون بودجه سال 1394 کل کشور      ///      ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

8- قانون بودجه سال 1393 کل کشور

9- قانون بودجه سال 1392 كل كشور

10- قانون محاسبات عمومي كشور

11- قانون هدفمند كردن یارانه‌ها

12- قانون مالیات های مستقیم

13- قانون مالیات بر ارزش افزوده

14-  ​قانون کار

15- قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

16- قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

17- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

18-  ​قانون برگزاری مناقصات

19- قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 

20- بانك قوانين و مقررات (سازمان برنامه و بودجه کشور)

21- شرایط عمومی پیمان

22- نظام فنی و اجرایی کشور

23- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

24- قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور -  1396/01/23

 

 

 

 

 

مجموعه ای از قوانین و مقررات