نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 96

بخشنامه نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396 در تاریه 1397/4/12 تصویب و به شماره بخشنامه 97/174469 ابلاغ گردید.

متن کامل بخشنامه را از طریق لینک زیر دریافت نمایدد: