آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت،هیئت وزیران در جلسه 22 /1 /1397 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور را تصویب کرد.
براساس این آیین نامه واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.