پيش نويس آيين نامه نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور

به استناد ماده ۳۴ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، تهيه و تدوين آيين نامه نظام فني اجرايي يكپارچه كشور برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور گذاشته شده است.

پيش‌نويس آيين نامه ياد شده با تلاش مشاور ذيصلاح و همفكري همكاران امور نظام فني و اجرايي كشور و صاحبنظران صنعت احداث، تهيه گرديده و جهت بررسي و اظهارنظر براي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها ارسال گرديده است.

اين آيين نامه به لحاظ حوزه شمول، تاثير گذاري بلند مدتي بر الگوي پيش بيني شده بر امر ساخت و ساز و توسعه كشور خواهد داشت.

در فایل پیوست به متن کامل پیش نویس دسترسی خواهید داشت.