گزارش جلسه ی شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره انجمن ها روز یکشنبه مورخ 95/8/23 - رونمایی از بخشنامه سرجمع

گزارش جلسه ی شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره انجمن ها روز یکشنبه – مورخ 95/8/23

     جلسه ی شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره انجمن ها با حضور رئیس، معاونان و مدیران امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین معاونان فنی و مدیران و کارشناسان حوزه نظام فنی و اجرایی سازمانهای برنامه و بودجه استانهای سراسر کشور، رأس ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخ 95/8/23 در محل مجتمع آدینه برگزار گردید.

این نشست در دوبخش سه موضوع زیر را در دستور کار خود قرار داد.

در بخش اول:

- رونمایی از بخشنامه سرجمع جدید به عنوان نماد تعامل و همکاری های سازنده سازمان برنامه و بودجه کشور و کانون سراسری

در بخش دوم:

1- بحث و بررسی در خصوص بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان در بستر نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

2- تبیین و تشریح پیشنهادات کانون سراسری در خصوص اصلاح آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

گزارش مشروح این مراسم متعاقباً طی گاهنامه در اختیار انجمن های استانی قرار خواهد گرفت.