هیات مدیره

اسامی هیأت مدیره و بازرسان کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

انتخابات دوره هفتم کانون سراسری مورخ 96/5/7

**   اعضاء اصلی هیأت مدیره :

 1-  آقای مهندس حمید رضا سیفی                    رئیس

 2-  آقای مهندس مجتبی بخشی پور                   نائب رئیس

 3-  آقای مهندس محمد حسین فدایی                  دبیر 

 4- آقای مهندس علی بهرامعلی نژاد                  منشی

 5- آقای مهندس مهدی روحانی                       خزانه دار

 6 - آقای مهندس حسن سعادتمند                     عضو اصلی

 7- آقای مهندس علی باقر طاهری                     عضو اصلی

 

**   اعضاء علی البدل هیأت مدیره :

1- آقای دکتر احمد مرادپور

2- آقای مهندس سید محمد موسوی طباطبائی

 
**   بازرسان اصلی :

1- آقای مهندس حمید بیات

2- آقای مهندس عزیز حوصله دار صابر