طی تعامل صورت گرفته میان دبیر کانون سراسری با دکتر قانع فرد، مقرر گردید تا پیمانکاران محترم نرخ افزایش قمیت های رخ داده در اقلام مصرفی خود را اعلام کرده تا در اصلاح پیش نویس بخشنامه تعدیل مورد استفاده قرار گیرد.

در این نامه اعتراضی اظهار امیدواری شده است شورای هماهنگی، رویه فعلی خود را که مبین اثرگذاری بسیار اندک در بخشنامه ها و آیین نامه ها و همچنین عدم اطلاع رسانی در زمان نهایی شدن بخشنامه هاست کنار گذارد. 

کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در جهت مقابله با تاثیرات التهابات بازار و مشکلات اقتصادی گریبانگیر قشر پیمانکاران پیشنهادات خود را به دکتر نوبخت ارائه نمود